Sơ đồ tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:

- Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc

+ Phó Giám đốc

- Phòng chức năng:

+ Phòng Thi công.

+ Phòng Tư vấn Giám sát.

+ Phòng Dự toán – Đấu thầu.

+ Phòng Tài chính kế toán.

+ Phòng Tổ chức hành chính.

+ Phòng Kinh doanh.

+ Phòng PR.

+ Xưởng Sản xuất và Gia công đồ gỗ.

Bài viết liên quan: